Music & Dance Department

Bindu Nandkumar, HOD (Music)
MA (Music), BA, HSC, SSC

Sahil Kour Raina, HOD (Dance)  
BA, MA (Kathak), Senior diploma in Kathak

Mukesh Tripathi
Sang.Acharya, Sang.Ratna, Sang.Bhooshan, MA, BA, Prabhakar, HSC (Dip. & Sr. Dip.)

Pawan Kumar Shrivastava
MA, Sangeet Prabhakar, BA

Vishal Joshi
BA

Himanshu Pawar
BCOM , DIDFC (diploma in dance )foundation course

Shivam Rathore
B.Com, MBA, MPA(Performing Arts)

Yashika Batham