Music & Dance Department

Sahil Kour Raina, HOD (Dance)  
BA, MA (Kathak), Senior diploma in Kathak

Mukesh Tripathi, HOD (Music)
Sang.Acharya, Sang.Ratna, Sang.Bhooshan, MA, BA, Prabhakar, HSC (Dip. & Sr. Dip.)

Himanshu Pawar
BCOM , DIDFC (diploma in dance )foundation course

Pawan Kumar Shrivastava
MA, Sangeet Prabhakar, BA

Priya Dev
MA(Hindustani vocal Music),B.E. (Computer science),B.Ed

Mrityunjay Singh
Dip. In Sound Engg., Sangeet Prabhakar, B.Sc

Neeraj Kumar Jatav
B.Music

Yogita Patil
B.Com (Hons.), +2

Vikram Thakur
BE, +2

Ritesh Rajput