Music & Dance Department

Sahil Kour Raina, HOD (Dance)  
BA, MA (Kathak), Senior diploma in Kathak

Mukesh Tripathi, HOD (Music)
Sang.Acharya, Sang.Ratna, Sang.Bhooshan, MA, BA, Prabhakar, HSC (Dip. & Sr. Dip.)

Himanshu Pawar
BCOM , DIDFC (diploma in dance )foundation course

Shivam Rathore
B.Com, MBA, MPA(Performing Arts)

Yashika Batham
BBA, MBA (Marketing & HR), PGDCA, Bharatnatyam(Senior Diploma)

Aakash

Pawan Kumar Shrivastava
MA, Sangeet Prabhakar, BA

Vishal Joshi
BA

Vikram Thakur

Priya Dev
MA(Hindustani vocal Music),B.E. (Computer science),B.Ed