Science Department

Sargam Bahal, HOD
B.Sc, B.Ed, M.Sc (Org.Chem)

 

Shivani Milind Avdhani, DyHOD
B.Ed, M.Sc(Botany), B.Sc

 

Bakul Kakkar
B.Ed, M.Sc(Ecology and Environment), B.Sc, PGDCA

 

Chetna Acharya
Ph.D(Natural Products), B.Ed, M.Sc(Organic Chemistry), B.Sc

 

Hafsa Zameer Kidwai
B.Ed, M.Sc (Chem), B.Sc (Hon)

 

Keerti Dixit
B.Ed, M.Sc(Botony), B.Sc

 

Manjusha Moorthy
B.Ed, M.Sc. (Org.Chem), B.Sc., DCA

 

Pushpmala Tripathi
B.Ed, M.Sc(Chemistry), B.Sc

 

Rajesh Keshwani
B.E, M.Sc.(Phy), B.Ed.

 

Rekha Sharma
B.Ed, M.Sc., B.Sc, ADCA

 

Rishika Solanki
B.Ed, M.Sc(Zoology), B.Sc, DCA

 

Rupa Guha
B.Ed, B.Sc, M.Sc(Chemistry)

 

Shilpee Verma
B.Ed, M.Sc(Microbiology), B.Sc

 

Sonali Kelkar
M.Ed, B.Ed, M.Sc (Zoology), B.Sc, CTET,

 

Soni Sharma
B.Ed, M.Sc (Chemistry)

 

Sourabh Sahu
BE

 

Surendra Mani Dwivedi
B.Ed, M.Sc(Zoology), B.Sc.

 

Suruchi Pathak
B.Ed, M.Sc(Physics), B.Sc.