English Department

Seema Dubey, (HOD)
B.Ed, MA, B.Sc, AISSCE, CTET

Ruhi Khan, DyHOD
B.Ed, MA, B.Sc

Adya Shrivastava
B.Ed, BA, LLB

Anuradha Telang
B.HSC,MA, B.Ed, M.HSC,

Dr. Apeksha Sharma
B.Ed, B.Sc,MA, M Phil, Ph.D, M.Phil, PGCTE, PGDTE,

Indu A. Das
B.Ed, MA, BA,NTT, TESOL

Dr. Indu Singh
BA (Hons.), B.Ed, MA, Ph.D

Mehak Bharwani
MA, M.Ed

Natasha Kukreja
B.Ed, M.Com, B.Com

Nidhi Nigam
B.Ed, MA (Eng), BA

Ramneek Kaur
B.Com, M.Com

Rushda Khan
B.Ed, MA (Eng. Pursuing), BA, CTET

Sara Khan
B.Ed, MA, BA, CTET

Shikha Singh
B.A (Hons), B.Ed, M.A, CTET

Urvashi Wadhwa
B.Ed, MA (Eng), M.Com, B.Com