Math Department

Sachin Kumar Thakar (HOD)
B.Ed, M.Sc.(Math), B.Sc

Dr. Alpana Verma
B.Ed, Ph.D (Maths), M.Sc (Maths), B.Sc

Anamika Shahi
B.Ed, M.Sc, B.Sc, MCA, CTET

Deepa Khatri
B.Ed, M.Sc.(Math), B.Sc

Deepak Pratap Mahale
B.Ed, BE, PGDCA, Pursuing M.Sc.(Math)

Deepti Chilbule
B.Ed, M.Tech, BE, Pursuing M.Sc.(Math)

Mou Banerjee Biswas
B.Ed, M.Sc, B.Sc.

Payal Sarkar
CTET, B.Ed, B.Sc. Pursuing M.Sc.(Mathematics)

Seema Shrivastava
B.Ed, M.Lib, MA, B.Sc, HSC, SSC

Smita Purohit
CTET, B.Ed, B.Sc

Navneet Mishra
B.Ed, BE

Sweta Pathak
B.Ed, M.Sc, B.Sc