Math Department

Sachin Kumar Thakar (HOD)
B.Ed, M.Sc.(Math), B.Sc

Sheetal Gaur (DyHOD)
B.Ed, MA (Educ. Prev.), M.Sc.(Math), B.Sc, DCA, CTET

Dr. Alpana Verma
B.Ed, Ph.D (Maths), M.Sc (Maths), B.Sc

Anamika Shahi
B.Ed, M.Sc, B.Sc, MCA, CTET

Deepa Khatri
B.Ed, M.Sc.(Math), B.Sc

Deepak Pratap Mahale
B.Ed, BE, PGDCA, Pursuing M.Sc.(Math)

Deepti Chilbule
B.Ed, M.Tech, BE, Pursuing M.Sc.(Math)

Mamta Verma
B.Sc.(Hons), D.El.Ed, PGDCA, Pursuing M.Sc.

Mou Banerjee Biswas
B.Ed, M.Sc, B.Sc.

Payal Sarkar
CTET, B.Ed, B.Sc. Pursuing M.Sc.(Mathematics)

Seema Shrivastava
B.Ed, M.Lib, MA, B.Sc, HSC, SSC

Smita Mishra
B.Ed, M.Sc, B.Sc, ICT, CTET

Smita Purohit
CTET, B.Ed, B.Sc

Surbhi T. Sharma
B.Ed, M.Sc, B.Sc. (Hons)